O Fundacji

Celem Fundacji jest ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami, szczególnie w zakresie:

 • Rewitalizacji i ochrony zabytków architektonicznych stanowiących dziedzictwo historyczne Miasta m.st. Warszawy;
 • Propagowania i upowszechniania wiedzy i historii związanej z historią Miasta m.st. Warszawy;
 • Rozwoju form zarządzania obiektami zabytkowymi m.st. Warszawy poprzez partnerską współpracę z podmiotami prywatnymi i publicznymi krajowymi i zagranicznymi w ramach narodowych i europejskich strategii rozwoju obszarów objętych turystyką kulturową;
 • popularyzacji m.st. Warszawy jako miejsca inwestycji i działalności gospodarczej, uwzględniającej jego znaczenie społeczne, turystyczne i kulturowe;
 • działalności na rzecz rewitalizacji, konserwacji, renowacji i modernizacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem na obszarze m.st. Warszawa;
 • podejmowania inicjatyw na rzecz popularyzacji aktywnych postaw społeczności m.st. Warszawy dla budowy jego wizerunku jako miejsca historyczno - kulturowego o europejskim znaczeniu;
 • współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi przy uruchamianiu i wdrażaniu kompleksowych programów konserwacji zbiorów zabytków ruchomych oraz konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów dotyczących m.st. Warszawa;
 • uczestniczenia w budowie, rozbudowie, odbudowie i adaptacji infrastruktury kulturowej na terenie m.st. Warszawa jako miejsca o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i właścicielami obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze m.st. Warszawa dla realizacji celów Fundacji;
 • Pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy publicznych i prywatnych dla finansowania inwestycji oraz działań promujących Miasto st. Warszawa oraz jego historię;
 • Współdziałanie z podmiotami trzecimi, zarówno prywatnymi jak i publicznymi dla realizacji projektów przewidzianych dla obszarów zurbanizowanych, a koordynowanych przez administrację krajową lub europejską;